» Privacyverklaring Stichting Energiebank regio Arnhem

Stichting Energiebank regio Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Stichting Energiebank regio Arnhem acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel.
 • Gelrepas
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Geboortedatum en -plaats.
 • In geval van minderjarige relaties, leggen we ook altijd de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger vast.
 • Persoonsgegevens die we middels aanwezige (online) formulieren en applicaties vaan onze relaties vragen.

Het betreft de volgende categorieën betrokkenen:

 • Huishoudens:
 • Coaches en andere vrijwilligers:
 • Sponsors

Contactmomenten die we vastleggen

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, bewaren we deze contactinformatie bij je persoonsgegevens. Op deze manier kunnen we je op een later moment beter van dienst zijn.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Aangaan van een coachingsovereenkomst met huishoudens.
 • Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met energiecoaches
 • Aangaan van een sponsorovereenkomst met sponsors.
 • Verzending van nieuwsbrieven

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om de privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die eventueel buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Is er een overeenkomst afgesloten zoals hierboven genoemd, dan worden de gegevens tot 7 jaar bewaard, na de laatste activiteit of financiële transactie. Dit is van belang voor onze (financiële) verantwoording. Wanneer er informatie is opgevraagd en geen overeenkomst gemaakt, (bv. geabonneerd op onze nieuwsbrief), dan verwijderen we de persoonsgegevens direct na afmelding uit ons systeem.

Verstrekking aan derden

 • De gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Met organisaties en medewerkers die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Stichting Energiebank regio Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we geen individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Personen met een overeenkomst hebben het recht om hun gegevens in te zien, te laten wijzigen of een verzoek in te dienen om een overzicht te ontvangen van alle aan de persoon gerelateerde gegevens die wij hebben geregistreerd. Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan men te allen tijde contact met ons opnemen.

Aanmelden nieuwsbrief

Bij aanmelden voor de nieuwsbrief registreren we de naam en e-mailadres. We bewaren de gegevens tot afmelding voor de nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief zit een mogelijkheid voor afmelding.

Website

Via formulieren op onze website kun je je aanmelden voor een coachingstraject of als vrijwilliger of sponsor. De gegevens die met ons gedeeld worden via deze formulieren, bewaren we in onze administratie, met in achtneming van eerdere genoemde bewaartermijnen.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kan men contact opnemen via info@energiebankregioarnhem.nl.